Image

code sportief gedrag t.t.c.n. '72

Iemands normen en waarden zijn persoonlijk en mede afhankelijk van cultuur, achtergrond en opvoeding. TTCN’72 kent een open klimaat en staat open voor diverse doelgroepen. Mensen met verschillende culturen en achtergronden komen samen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen daar rekening mee houdt en bewust van is. Wij laten iedereen in zijn waarde en gaan met respect met elkaar om.

Samen vormen wij de vereniging en allemaal hebben wij de verantwoordelijkheid om ons aan afspraken te houden. Met deze Code Sportief Gedrag willen wij iedereen duidelijkheid geven over wat wij als vereniging belangrijk vinden en waar wij voor staan. Daardoor creëren wij

met z’n allen een klimaat waar iedereen zich veilig voelt en plezier heeft. Een veilige (sport)omgeving voor iedereen!

Onze uitgangspunten zijn:

 • Respect
 • Sportiviteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Betrokkenheid

Het hanteren van een aantal uitgangspunten en gedragsregels, zorgt voor duidelijkheid en een veilige (sport)omgeving. Wij vinden het belangrijk deze uitgangspunten na te streven en

hanteren deze als richtlijnen voor hoe wij binnen de vereniging met elkaar omgaan.

De gedragsregels gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van TTCN’72:

 • alle leden van de vereniging (inclusief de bestuursleden),
 • de (assistent) trainers,coaches/begeleiders,
 • ouders en/of verzorgers,
 • onze gasten,
 • sponsoren en bezoekers

GEDRAGSREGELS algemeen


Uiteraard houden wij ons aan het huishoudelijk reglement van de vereniging, de regels van de sport en de regels van de sportaccommodaties waar wij zijn.

Daarnaast hanteren wij als vereniging de volgende gedragsregels:

 • Iedereen is verantwoordelijk voor het eigen handelen en de gevolgen daarvan. Voor de ouder(s) en/of verzorger(s) geldt dit tevens voor het kind. De vereniging gaat er vanuit dat iedereen deze verantwoordelijkheid ook neemt.
 • We respecteren elkaar. Iedereen telt mee, ongeacht je achtergrond en/of leeftijd.
 • We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag/taalgebruik. We spreken niet over elkaar, maar met elkaar.
 • We staan open voor feedback / opbouwende kritiek.
 • We respecteren elkaars spullen. Een verenigingslid kan aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen of vernielen van de bezittingen/materialen van de vereniging of van anderen. Gaat er iets (per ongeluk) kapot, meld het.
 • Rommel die we maken, ruimen we zelf op. Dit gebeurt bij thuis- en uitwedstrijden. De speelruimte, kantine en kleedkamers laten wij netjes achter.
 • We waarderen onze vrijwilligers/trainers. Hun hulp en steun is nodig om de vereniging draaiende te houden. Luister naar ze en toon respect.
 • Afspraak = afspraak.
 • We moedigen elkaar aan op een positieve wijze, volgens de spelregels. Complimenteer, benoem wat goed gaat en geef tips als iets beter kan. Ook goed spel van het gastteam mag beloond worden met een applausje!
 • Samen sporten = samen opbouwen en opruimen van materialen.

GEDRAGSREGELS voor spelers


Uiteraard houden wij ons aan de spelregels, daarnaast zijn er een aantal ‘ongeschreven’ gedragingen die wij van onze spelers verwachten:

 • Voor en na de wedstrijd geven spelers elkaar de hand.
 • Toon respect voor de scheidsrechter, aanvaard zijn beslissing. Irritaties bespreken we na de wedstrijd.
 • Toon discipline. Laat je niet ontmoedigen door een tegenslag. Probeer altijd te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • We staan open voor feedback / opbouwende kritiek.
 • We blijven sportief en beleefd, ook als je tegenstander dit niet is. Als speler ben je ons visitekaartje, wees je hiervan bewust.
 • Moedig je teamgenoten aan, een applaus voor het gastteam mag natuurlijk ook.
 • We saboteren niet de wedstrijd! Ga niet schoppen tegen een tafel of afzetting, we gooien niet met balletjes, we keren gewoon op tijd terug tussen twee games of time-out.

ONGEWENST GEDRAG


Onder ongewenst gedrag verstaan wij:

 • Fysiek en/of verbaal geweld; trappen, slaan (of beweging met kennelijke bedoeling tot trappen of slaan), spugen, bedreigen.
 • (seksueel) intimiderend gedrag.
 • Discriminatie.
 • Pesten.
 • Iemand uitsluiten en/of negeren.
 • Moedwillig wedstrijden saboteren en/of ongeoorloofd afwezig zijn bij wedstrijden.
 • Moedwillig kapot maken van materialen; van anderen, de vereniging of vernielingen in, aan en rondom de accommodatie.

HOE GAAN WIJ OM MET EEN CONFLICT


Wanneer er helaas toch conflicten ontstaan en/of situaties zich voordoen dat een onveilig (sport)klimaat dreigt te ontstaan, kunnen leden zich wenden tot de trainer(s)/begeleider(s) en/of bestuursleden. Een klacht of melding kan ingediend worden bij het bestuur.

Wij handelen volgens het principe hoor en wederhoor en hanteren daarbij de volgende fases:

Fase 1 Signalering

De trainer of assistent trainer (of mogelijk aanwezig bestuurslid) zal de persoon aanspreken op het ongewenste gedrag. Wanneer anderen getuige zijn van ongewenst gedrag kunnen zij de persoon aanspreken, melding maken bij de trainer of bestuur.

Afhankelijk van de situatie zal dit blijven bij een berisping en verzoek het gedrag aan te passen; dit moet gezien worden als normaal corrigeren in sociale omgangsvormen. Waar nodig worden partijen bij elkaar gebracht en worden irritaties uitgesproken. Er kan, afhankelijk van de ernst van het gedrag, besloten worden te schorsen van een training en/of wedstrijd. Dit zal direct gemeld moeten worden bij het bestuur.

Als één of meerdere waarschuwingen en/of schorsingen niet heeft geholpen, zal het bestuur het

vernemen en in gesprek gaan met de persoon (en eventueel betrokkenen); zie fase 2. Mocht het een minderjarig lid betreffen, dan zal dit gesprek plaatsvinden in aanwezigheid van de ouder(s).

Fase 2 Formele waarschuwing

Het bestuur zal (eventueel samen met trainer) in gesprek gaan met de persoon (en eventueel

betrokkenen) en een formele waarschuwing afgeven. Waar nodig worden partijen bij elkaar gebracht en worden irritaties uitgesproken. Het bestuur kan besluiten wel/niet een sanctie (straf)

op te leggen. Hier zal een verslag van gemaakt worden. Mocht het een minderjarig lid betreffen, dan zal dit gesprek plaatsvinden met de ouder(s). Dit gesprek heeft als doel:

 • Een zo goed mogelijk beeld krijgen van de aanleiding en situatie waarin het wangedrag zich heeft voorgedaan.
 • Afspraken maken voor verbetering / de toekomst.

Fase 3 Ernstige waarschuwing

Bij herhaling van een formele waarschuwing of bij direct zéér ernstig wangedrag zal er een ‘ernstige waarschuwing’ gegeven worden. Dit zal toegevoegd worden aan eerdere verslaglegging en gevolgd worden door een sanctie (straf). Afhankelijk van de ernst en omvang van de situatie/gedrag zal dit bepaald worden.

Fase 4 Beëindiging lidmaatschap

Bij twee ernstige waarschuwingen heeft het bestuur het recht het lid te schorsen en buiten te sluiten van georganiseerde activiteiten/competitie. Het lid zal aan de algemene ledenvergadering voorgedragen worden om als lid te royeren; het gehele bestuur zal hiervoor zijn toestemming moeten geven.

Download hier onze volledige gedragscode